Producenci
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl

NIP: 522-301-71-70

Sklep internetowy krainasmyka1.pl jest prowadzony przez:

Phu kowalczyk sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Mieszka Starego 24, 02-496 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000516191, kapitał zakładowy 50 000PLN, NIP 525-301-71-70, (dalej: „Spółka”).

SŁOWNICZEK:

Magazyn i Sklep – magazyn oraz sklep zlokalizowany w Zduńskiej Woli , ul. Czechy 212 E, 98-220 Zduńska Wola, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów, a także obsługa zwrotów i reklamacji.

DRIZ – funkcjonujący w ramach Magazynu Dział Reklamacji i Zwrotów obsługujący reklamacje, oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz oświadczenia o zwrocie produktu po upływie terminu na odstąpienie od umowy. Przesyłki kierowane do DRIZ powinny być adresowane na wskazany powyżej adres Magazynu oraz zawierać adnotacje „DRIZ”.

krainasmyka – spółka pod firmą Phu kowalczyk z siedzibą w Warszawie (02-496) przy ul. Mieszka Starego 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000516191, NIP 525-301-71-70, REGON 147324800, kapitał zakładowy 50 000 PLN.

Sklep Internetowy krainasmyka1.pl – prowadzony przez Spółkę Sklep Internetowy, dostępny pod domeną internetową www.krainasmyka1.pl,.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający ze Spółką umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego smyk.com w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).  Przez Konsumenta rozumie się także Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą ze Spółką za pośrednictwem Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl, umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tego Klienta, w sytuacji, gdy taka umowa nie posiada dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Klienta działalności gospodarczej.

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym krainasmyka1.pl, w tym w szczególności zdjęcia, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym krainasmyka1.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Biuro Obsługi Klienta, BOK lub Centrum Obsługi Klienta, COK – Centrum Obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu  782-007-097, adresem mailowym zabawkisklep@wp.pl.

Karta Podarunkowa elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający jej posiadacza do nabycia produktów oferowanych przez Spółkę na zasadach określonych w Regulaminie Karty Podarunkowej krainasmyka.

Punkt Odbioru – Paczkomaty obsługiwane przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 

Firma Kurierska – kurier Inpost sp z o.o.

Operator płatności - Blue Media S.A.

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym krainasmyka1.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Umowy sprzedaży zawierane w Sklepie Internetowym krainasmyka1.pl, są umowami zawartymi na odległość w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 o prawach konsumenta (Dz. U z 2020 roku poz. 287 z późn. zm.), nawet jeżeli Klient w momencie składania zamówienia znajdował się w Sklepie Krainasmyka i korzystał ze wsparcia osób działających w tym sklepie.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:
 • komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari;
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl, zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl na stronach internetowych Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl oraz składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl nie wymaga rejestracji, aczkolwiek dokonanie rejestracji jest rekomendowane w celu usprawnienia procesu zamawiania produktów oraz umożliwienia Klientowi korzystania z dodatkowych, przeznaczonych wyłącznie dla osób zarejestrowanych, funkcjonalności Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl.

 

 • 2 Rejestracja
 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym krainasmyka1.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając wskazane tamże dane oraz hasło dostępu, a także zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl i Politykę Prywatności KRAINASMYKA. Poprzez rejestrację Klient zawiera ze Spółką umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Spółkę konta Klienta w Sklepie Internetowym krainasmyka1.pl.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym krainasmyka1.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl, są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym krainasmyka1.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym

 

 • 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 
 1. Logowanie do Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta, a także zaakceptowania regulaminu Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twój profil”). W razie zmiany danych dokonanej w trybie określonym w zdaniu poprzednim kolejne logowania do Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl odbywać się będą poprzez wpisanie zmienionego w taki sposób adresu e-mail lub hasła.
 2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym krainasmyka1.pl zakładane jest konto Klienta oraz tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl widoczny jest nick Klienta lub imię i nazwisko (wedle decyzji Klienta). Dane udostępnione w profilu publicznym (to jest imię i nazwisko lub nick) dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl. w razie zamieszczenia przez zarejestrowanego Klienta recenzji produktu. Pozostałe dane zamieszczone przez Klienta na jego koncie nie są dostępne dla innych użytkowników Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl. Zamieszczając jakiekolwiek dane w Sklepie Internetowym krainasmyka1.pl, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym umieścić je w Sklepie Internetowym krainasmyka1.pl. Zarejestrowany Klient zamieszczający recenzje produktu oświadcza, że władny jest do decydowania o udostępnieniu danych zawartych w jego profilu publicznym (to jest imienia, nazwiska lub nick’u) nieograniczonemu kręgowi osób.
 3. Klient, który zarejestrował się (założył konto) w Sklepie Internetowym krainasmyka1.pl, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl oraz dodatkowo, monitorować status swoich zamówień, uzyskać dostęp do faktur dotyczących zamówień złożonych w przeszłości, dodawać produkty do schowka, a także zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym krainasmyka1.pl. Zamieszczane przez Klienta Materiały nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl, w której zostały zamieszczone - niemerytoryczne lub nie na temat wpisy lub recenzje, materiały o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl w której zostały zamieszczone - na przykład recenzje powinny być merytoryczne oraz dotyczyć produktu do którego się odnoszą, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa). Materiały nie powinny zawierać danych osobowych.
 4. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału (przy czym za zamieszczenie Materiału uznawane będzie także przesłanie danego Materiału do Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl w formie tzw. pytania do eksperta):
  1. oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym krainasmyka1.pl, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;
  2. oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
  3. zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym krainasmyka1.pl (w tym w szczególności zdjęcia, recenzje itp.) udziela Spółce nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Spółkę z powyższego Materiału w działalności Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Spółki oraz udostępniania innym użytkownikom Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl. Klientowi z tytułu udzielenia Spółce powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;
  4. na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie Internetowym krainasmyka1.pl, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Spółkę z tego tytułu w zakresie w jakim wynika ona z winy Klienta, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Spółki na pierwsze wezwanie Spółki.
 5. Spółka uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym krainasmyka1.pl.
 6. Spółka uprawniona jest do usuwania ze Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl Materiałów zawierających treści bezprawne, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym krainasmyka1.pl.
 7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy krainasmyka1.pl nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Spółka nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą przechowywane przez Spółkę lub stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl.
 8. W przypadku gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym krainasmyka1.pl zawiera treści bezprawne lub w inny sposób narusza prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym Spółkę za pośrednictwem BOK/COK wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego smyk.com oraz informując, na czym polega naruszenie.
 9. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl mogą być zgłaszane Spółce za pośrednictwem BOK/COK. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 8 regulaminu.
 10. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 zdanie pierwsze niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 11. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:
  1. loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym krainasmyka1.pl. ponieważ za ich pomocą następuje weryfikacja tożsamości zarejestrowanego Klienta w Sklepie Internetowym krainasmyka1.pl;
  2. jednorazowego kodu, który umożliwia odbiór zamówienia opłaconego z góry w sklepie krainasmyka ponieważ za jego pomocą następuje weryfikacja osoby uprawnionej do odbioru zamówienia.
 12. Osoby korzystające ze Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej ale posiadające zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej łącznie „Osobami Prawnymi”), w tym w szczególności dokonujące zakupów w imieniu Osób Prawnych oświadczają i zapewniają, iż w chwili podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu Osób Prawnych będą należycie umocowane do dokonywania takich działań w imieniu danej Osoby Prawnej.
 13. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w § 2 ust 1 może być rozwiązana:
  1. przez zarejestrowanego Klienta, w każdym czasie;
  2. przez Spółkę w sytuacji określonej w § 3 ust 5 bądź w razie zakończenia świadczenia przez Spółkę usług objętych umową, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres mailowy przypisany do konta Klienta (to jest adres podany podczas rejestracji lub, w sytuacji, gdy Klient zaktualizował adres email, adres zaktualizowany) .
 • 4 Informacje o produktach
 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia produktu, a także od wartości oraz wielkości zamówienia. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie będą przez Spółkę świadczone i zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje w Sklepie Internetowym krainasmyka1.pl nie łączą się z innymi promocjami (w tym kodami, kuponami i kartami rabatowymi, wyprzedażą ani przecenami) chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 • 5 Warunki realizacji zamówień
 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl jako Klient zarejestrowany (po zalogowaniu się na konto Klienta) lub jako tzw. „gość” (Klient niezarejestrowany).
 2. W celu złożenia zamówienia należy:

wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny), przy czym w razie chęci zakupu kilku produktów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych produktów;

 • po zakończeniu procesu wyboru produktów przejść do „Koszyka”, a następnie:
 • wybrać sposób dostarczenia produktu, oraz, o ile wybrany sposób dostarczenia produktu tego wymaga, rodzaj przesyłki;
 • w przypadku gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Sklepie KRAINASMYKA – wybrać z listy Sklep KRAINASMYKA, w którym zamówienie zostanie odebrane; W przypadku wybrania dostawy z odbiorem w Sklepie KRAINASMYKA wymagane jest by Klient dodatkowo podał numer telefonu na który wysłana zostanie informacja o gotowości przesyłki do odbioru oraz kod odbioru.
 • w przypadku, gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Punkcie Odbioru – wybrać z listy Punkt Odbioru, w którym zamówienie zostanie odebrane;
 • w przypadku, gdy zamówienie zostanie dostarczone za pośrednictwem Firmy Kurierskiej: wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy przez Firmę Kurierską wymagane jest by Klient dodatkowo podał numer telefonu do kontaktu z kurierem;
 • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia;
 • zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl .
 • kliknąć przycisk „Zamów i zapłać” lub analogiczny;
 • w przypadku, gdy zarejestrowany Klient chce wykorzystać posiadany kod rabatowy lub bon -  wpisać numer tego kodu lub bonu.
 • W przypadku płatności z góry należy także opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.
 1. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru oraz od rozmiarów zamawianych produktów:
  1. na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu - Firmą Kurierską,, w sytuacji gdy Klient wybrał taką formę dostawy;
  2. do wskazanego przez Klienta w zamówieniu Sklepu KRAINASMYKA – w takim przypadku odbiór przedmiotu zamówienia następuje w wybranym przez Klienta Sklepie KRAINASMYKA;
  3. do wskazanego przez Klienta Punktu Odbioru – w takim przypadku odbiór przedmiotu zamówienia następuje w wybranym przez Klienta Punkcie Odbioru.

 

 1. W Sklepie Internetowym krainasmyka1.pl prowadzona jest sprzedaż detaliczna, w związku z czym Spółka uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały w sekcji FAQ na stronie Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl.
 2. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia co najmniej 2 produkty, zamówienie może zostać podzielone przez Spółkę na co najmniej 2 (dwie) części (zwane dalej „Paczkami”).O podziale zamówienia na Paczki Klient zostanie poinformowany w wiadomości zawierającej potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia, przy czym informacja ta nie powoduje zwiększenia kosztów dostawy zamawianych Produktów.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu lub produktów. Złożenie zamówienia nastąpi w momencie wciśnięcia przez Klienta przycisku „Złóż zamówienie i zapłać”.
 4. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w trakcie składania zamówienia lub, w przypadku Klientów zarejestrowanych, wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta. Następnie, jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej.
 5. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
  1. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia płatnego przy odbiorze;
  2. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;
 1. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup zamówionego produktu od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 2. Klient składając zamówienie i wybierając dostawę realizowaną przez Firmę Kurierską powinien podać dokładny adres pod który zamówienie to ma zostać dostarczone. Podanie przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu może spowodować opóźnienie lub uniemożliwić dostarczenie przedmiotu zamówienia.
 3. W komunikacji z Klientem (np. w wysyłanych przez Spółkę wiadomościach z potwierdzeniem otrzymania zamówienia oraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji) jako wartość zamówienia wskazana będzie wartość zamawianych produktów oraz koszty dostawy (zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy), a także koszty innych, dodatkowych usług zamawianych przez Klienta (o ile Spółka będzie oferować takie dodatkowe usługi, a Klient je zamówi). Wartość zamówienia wskazywać będzie całkowite koszty, które Klient zobowiązany będzie ponieść.
 4. Po wprowadzeniu na terenie Polski obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności, Spółka może wprowadzić ograniczenia w realizacji zamówień składanych przez przedsiębiorców stanowiących transakcje podlegające temu obowiązkowi. Dla uniknięcia wątpliwości podkreśla się, że niniejszy §5 ust 13 nie dotyczy zamówień składanych przez Konsumentów.

 

 • 6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
 1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest jedynie na terenie Polski za pośrednictwem jednej z Firm Kurierskich.
 2. Zapłaty za zamówienie należy dokonać przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) –przelewem, kartą płatniczą . Operatorem płatności jest Blue Media S.A.  Ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych, w razie wyboru przez Klienta przedpłaty jako formy płatności i niedokonania płatności: w terminie 5 dni (w razie wyboru formy przelewu tradycyjnego);
 3. Obsługiwane karty płatnicze : Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.
 4. Zarejestrowany (zalogowany) Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od KRAINASMYKA lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich klientów, upoważniającego do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym krainasmyka1.pl.
 5. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, przecenami bądź wyprzedażami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.
 • 6 Wystawianie i doręczanie faktur

Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez KRAINASMYKA  faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy (to jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji, w skutek aktualizacji danych w koncie Klienta lub podczas składania Zamówienia). Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.

 • 7 Czas realizacji zamówień
 1. Spółka zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia bezpośrednio do Klienta (za pośrednictwem Firmy Kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 2. Z zastrzeżeniem ograniczeń co do wielkości dostarczanych przesyłek , o których mowa w §5 ust 4, na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Firmy Kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres, lub
 3. Klient powinien podać prawidłowe i dokładne dane do dostawy. Podanie przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy może spowodować wydłużenie czasu dostawy lub brak dostawy.
 4. Firmy Kurierskie oraz firmy obsługujące Punkty Odbioru za pośrednictwem których dostawa może być realizowana posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usługi dostawy (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji dotyczących dostawy, czasu i sposobu zgłaszania ewentualnych uszkodzeń przesyłki i innych istotnych kwestii) – szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronach firm realizujących dostawę prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami przed wyborem sposobu dostawy.
 • 8 Warunki reklamacji
 1. Spółka ma obowiązek dostarczyć Klientowi rzeczy bez wad. Spółka jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
 2. Spółka w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę Klient powinien dostarczyć Spółce reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Spółki oraz opisem reklamacji .
 4. Spółka rozstrzygając reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi.
 5. Działając na podstawie art. 14 ust 1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) uprzejmie informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR). Informujemy, iż dla konsumentów w Polsce dostępne są następujące, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: za pomocą miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 6. Ze względu na fakt, że przedmiotem działalności Spółki nie jest świadczenie usług przechowania towarów, Spółka wskazuje, że jej intencją nie jest przechowywanie produktów nieodebranych przez Klientów po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego przez czas przekraczający 7 dni. Uprzejmie prosimy o odbiór przesyłek zawierających produkty zwracane przez Spółkę po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego oraz o odpowiedzi na zapytania Spółki mające na celu ustalenie zasad zwrotu takich produktów (czasu dostawy, adresu dostawy).
 • 9 Warunki gwarancji
 1. Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), zgodnie z informacjami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej;
  2. korzystając z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 8 regulaminu.
 • 10 Odstąpienie od umowy
 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu);
  2. od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
  3. od daty zawarcia umowy – w razie umów innych niż umowa , w wykonaniu której Spółka wydaje rzecz, będąc zobowiązaną do przeniesienia jej własności (tj. umów innych niż sprzedaży produktów).
 2. Konsument, który za pośrednictwem Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl zlecił realizacje usługi (o ile w Sklepie Internetowym krainasmyka1.pl oferowane będą usługi) oraz zgłosił żądanie by rozpoczęcie wykonywania usług nastąpiło przed upływem wskazanego w § 10 ust 1 terminu do odstąpienia od umowy, a następnie, po zgłoszeniu żądania wykonuje prawo odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
 3. Konsument, który wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, i na spełnienie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy wskazanego w § 10 ust 1 traci prawo do odstąpienia od umowy.
 4. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Spółce produkt lub produkty których dotyczy odstąpienie , niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. W celu dokonania zwrotu prosimy:
  1. poinformować o chęci zwrotu zamówionych produktów osobę wydającą przesyłkę w Sklepie KRAINASMYKA – podczas odbioru tej przesyłki.

 

 • 11 Zwrot towaru po upływie czasu na odstąpienie od umowy
 1. W okresie pomiędzy 15 a 30 dniem od dnia dostarczenia Klientowi będącemu konsumentem produktu (ostatniego z zamówionych produktów) zakupionego przez niego w Sklepie Internetowym krainasmyka1.pl, niezależnie od tego w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu, może on zwrócić tenże produkt Spółce otrzymując w zamian zwrot ceny uiszczonej przez Klienta za zwracany produkt. Klient niebędący konsumentem może zwrócić produkty zakupione w Sklepie Internetowym krainasmyka1.pl na zasadach określonych w niniejszym paragrafie 11 przez 30 dni od dnia dostarczenia mu tych produktów, niezależnie od tego w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu. Zasady zwrotu ceny określone zostały w paragrafie 12 Regulaminu.
 2. Skorzystanie z możliwości zwrotu towaru określonej w niniejszym § 11 jest możliwe tylko w sytuacji, gdy zwracany produkt spełnia następujące warunki:
  1. Znajduje się w stanie w jakim został doręczony Klientowi;
  2. Nie nosi śladów użytkowania;
  3. Jest w nienaruszonym opakowaniu;
  4. Żadna z metek, które były do produktu dołączone w momencie dostarczenia go Klientowi nie została oderwana.
  5. Spółka może wprowadzić dodatkowe ograniczenia możliwości opisanego w § 11 zwrotu w stosunku do produktów zakupionych w ramach promocji lub wyprzedaży – o ograniczeniach takich Klient będzie każdorazowo informowany w komunikacji odnoszącej się do takiej promocji bądź wyprzedaży.
 • 12 Zwrot należności Klientom
 1. Spółka dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  1. wykonania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy określonego w § 10;
  2. nieodebrania przez Klienta zamówionego produktu lub produktów;
  3. odstąpienia przez Klienta od umowy lub obniżenia ceny produktu w wyniku postępowania reklamacyjnego;
 2. W przypadku o którym mowa w § 12 ust 1 a) Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Jeżeli zwrot należności Klientowi odbywa się w oparciu o dane wskazane przez Klienta (np. przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym) Klient powinien podać Spółce pełne i dokładne dane niezbędne dla wykonania przez Spółkę zwrotu (to jest poprawny adres na który ma być wysłany przekaz lub poprawne dane dotyczące rachunku bankowego na który ma być wykonany przelew). Przypominamy, że podanie przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego może spowodować opóźnienia w procesie zwrotu Klientowi należności.
 • 13 Dane osobowe
 1. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności KRAINASMYKA.
 2. Udostępnienie przez zarejestrowanego Klienta danych osobowych w postaci imienia, nazwiska lub nick’u w jego profilu publicznym oraz zamieszczenie recenzji przy użyciu konta dla którego taki profil został stworzony, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
 • 14 Postanowienia końcowe
 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl były na najwyższym poziomie i bez przerwy, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl.
 3. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
 4. Ceny podane w Sklepie Internetowym krainasmyka1.pl nie są cenami obowiązującymi w Sklepie KRAINASMYKA i nie podlegają dodatkowym rabatom i promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać w sklepie stacjonarnym.
 5. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego krainasmyka1.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl